سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ رﺷﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 6( ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ، اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺎر اﺻـﻠﯽ.

( ) و ﻟﻮﺑﻴﺎ ( ) ذرت ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﺷﺪ در ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮاري

ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮي زﻣﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ... ﮔﻴﺎﻫﺎن. زراﻋﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﺎرﮔـﺎدو و. واﻳﻠﻲ. )21(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠـﻮط ذرت و ﻟﻮﺑﻴـﺎ، ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ... اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ در ﻛﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻴﺎﻫـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ.

ﻫﺎي رﺷﺪي ارﻗﺎم ﻟﻮﺑﯿﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮ - بوم شناسی کشاورزی

رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ. ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ. ،. ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ... ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﯽ. ﺷﻮد، ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ ... ﻫﺎي رﺷﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ در. ﺗﺮاﮐﻢ ... ﻋﻤﻠﮑـﺮد. داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻏﻼف در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ.

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ روﻧﺪ ﺗ - اکوفیزیولوژی ...

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ. ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن. 90. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن و. 20. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ... ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺧﺎﻟﺺ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﯿﺎه و ﻣﺤﺘﻮاي ... اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ.

در های لوبیا چیتی انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ ای، دمای سایه ...

طور جدی عملکرد گیاهان زراعی و از جمله لوبیا را تحت تاثیر قرار داده است )صادقی. پور و بنکدار ... اکسید کربن و در نتیجه کاهش سرعت فتوسنتز و متعاقبا کاهش رشد می. شود ). Bota et ... فتوسنتز و. محتوای نسبی آب برگ را در هر دو شرایط وجود و عدم وجود تنش خشکی ... ترین عملکرد دانه در شرایط وجود تنش خشکی از ژنوتیپ. C.O.S.16. به.

اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و خصوصیات مرفو فیزیولوژیک ...

ﺍﺛـــﺮ ﺗـــﺮﺍﮐﻢ ﺑﻮﺗـــﻪ ﺑـــﺮ ﻋﻤﻠﮑـــﺮﺩ ﺩﺍﻧـــﻪ ﻭ ﺧـــﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺮﻓﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳـــﮏ ﺳـــﻪ ﮊﻧﻮﺗﻴـــﭗ ﻣـــﺎﺵ ... ﻭﺯﻥ ﺧﺸﮏ ﮐﻞ،. ﻭﺯﻥ ﺧﺸﻚ ﺑﺮﮒ. ،. ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮒ. ، ﺳﺮﻋﺖ ﺭ. ﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ. ﻧﺴﺒﺖ ... ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ. ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮﮒ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺣﺒﻮﺑـﺎﺕ. ﮔﺮﻣـﺴﻴﺮﻱ ﻛـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ. ﺑـﺮﮒ. ﻫـ. ﺎﻱ.

اثر فواصل رديف كاشت بر درصد جذب تابش، عملكرد دانه و ... - SID.ir

به منظور بررسي اثر فواصل رديف كاشت بر عملكرد دانه و تغييرات شاخص هاي رشد ارقام ... سرعت رشد نسبي (RGR) (4.29 گرم بر گرم در 10 درجه روز - رشد، سرعت رشد گياه ... بررسي اثر جهت كاشت و فاصله رديف بر عملكرد و اجزاي عملكرد بوته لوبيا سبز ...

اثر تراکم بوته بر عملکرد - فیزیولوژی گیاهان زراعی

گیاهی مطلوب و اختالف ارقام نخود در واکنش به تراکم گیاهی است . به منظور ... ارتباط مثبت بین تراکم کاشت و عملکرد دانه را گزارش نمودند، آنان علت افزایش. عملکرد دانه در ... آنان گزارش نمودند که سرعت رشد نسبی تک بوته سویا با پیشرفت زمان. به. طور.

شبیه سازی رشد، نمو و عملکرد گیاه باقال در استان گلستان مدلی ...

امروزه به عنوان یکی از حبوبات عمده در منطقه خاورميانه، افریقها، يهين و حتهی نقهاطی از اروپها و ... سرعت رشد روزانه محصول، عملکرد دانه، شاخص برداشت و سطح برگ. پيش.

)، ﮐﻨﺠﺪ ﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﻟﻮﺑﯿﺎ ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرا آﺑ )

ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻨﺠﺪ، ذرت و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ... ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎده ﺧﺸﮏ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺴﻔﺮ، ﺷﻮري و پ ... ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﻧﺴـﺒﯽ.

ارقام ذرت شيرين ) ی های رشد شاخص اثر تراکم بوته بر در شرايط ...

در ابتدای فصل رشد، بیشترین سرعت رشد نسبی برای تراکم. /5. 6. بوته در متر مربع ... ساختار پوشش گیاهی و سرعت فتوسنتز برگ بستگی دارد. ... با بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد ارقام ذرت شیرین در. شرایط آب و ... که باالترین عملکرد دانه مربوط به ترا. کم. /5. 6 ... یا افزایش تراکم کاشت بر میزان سرعت رشد لوبیا افزوده. شد.

اثرات آرایش کاشت بر شاخص های رشد ارقام لوبیا قرمز

شناخت و بررسی شاخص های رشد در تجزیه و تحلیل عوامل موثر در عملکرد دانه از اهمیت ... رشد گیاه را تعیین و با توصیف کمی رشد و نمو، تولید محصول را ارزیابی کرد (1). ... ماده خشک تجمعی (DM) ، سرعت رشد محصول(CGR) و سرعت رشد نسبی (RGR) گردید.

شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا با استفاده از ...

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺗﻌﺪاد روز ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﻪ ﺑﺮﮔﭽﻪ اول، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي داﻧﻪ در ... ﺑﻮﺗﻪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﻏﻼف در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ ... ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ ... ﮔﯿﺎه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد. Nunez Barrios. و ﻫﻤﮑﺎران. 28(. ) ﻣﺤﺪودﯾﺖ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ... ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺷﺪن و دوره ... ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻧﮏ ژن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ.

ﻫﺎي ﻛﻤﻲ، ﻛﻴﻔﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴ - دانشگاه لرستان

ي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﺘﻲ ﭘﺮدﻳﺲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ... M-79-7. از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت دوام ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺧﺎﻟﺺ،. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ. ﻧﺴﺒﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ... ﻧﺨﻮدﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻟﻮﺑﻴﺎي. ﭼﺸﻢ.

ﻫﺮز ﻫﺎي ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﺧﻲ ارﻗﺎم ﻟﻮﺑﻴﺎ در ﺗﺪاﺧ

دار در ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻴﻟﻮﺑ. ﺎ. ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. رﺷﺪي. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه. از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮔ. ﺎهﻴ. زراﻋ. ،ﻲ. ﺗﺠﻤﻊ. ﻣﺎده ... ﻫﺮز ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ارﻗﺎم ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺷﺪ ... و ﺳﺮﻋﺖ. رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده. اﻧﺪ.

در واكنش به هاي رشد گاوزبان زني و شاخص تغييرات جوانه تيمار ...

تجمع ماده خﺸك، سرعت رﺷد نسبي و سرعت ... گاوزﺑان ميزان ﺑاﻻيي روغن و پروتئي. ن. خام. دارد. (يانگ و همكاران،. ٢٠٠٢. و). روغن دانﻪ ... ﺑر رﺷد. و. عملكرد نهايي. گياه. دارد. ﺑعد از كاﺷت،. ﺑذرها يك دوره طوﻻني را در خاك صرف جذب آب ... خسارت آفات و افزايش عملكرد گياه منجر مي ... ﺑر اثر تنش كﻢ. آﺑي در لوﺑيا. (. Ghassemi-Golezani and Mardfar, 2008. ) و ﺑاقﻼ.

سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه

سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه در این مقاله به این ارتباط وارد شده که آیا عملکرد دانه لوبیا با پارامتر سرعت رشد نسبی میتواند چطور است؟ در حالیکه ...

بررسی الگوی کاشت، تراکم و منابع نیتروژن بر عملکرد و اجزای ...

اثر متقابل تراکم گیاهی و الگوی کاشت نیز عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع ... آهنگ سرعت رشد نسبی در تراکم 70هزار بوته کندتر بود اما الگوی دو ردیفه از نظر ...

اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و زﻣﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺗﺎﺗﻮره (Datura stramonium L.)

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺎﺗﻮره ﺣﺘﯽ در ﺗﺮاﮐﻢ ... و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ. ﺑـﻪ ... ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل رﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد داﻧـﻪ ﺳـﻮﯾﺎ را.

اصل مقاله 2.03 MB

و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد. زﯾﺴﺖ. ﺗﻮده ... ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮي و ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﮔﯿﺎه ذرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد. (. 23. ) . اﮐﺒﺮي و. ﻫﻤﮑﺎران ( ... رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل، را در. ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.

دانشگاه بیرجند تنش‌های محیطی در علوم زراعی 2228-7604 2383 ...

یکی از اهداف مدلهای شبیه سازی گیاهی، استفاده از آنها برای پیشبینی عملکرد ... شاخص‌های رشد و در نهایت برآورد مطلوب مقدار عملکرد دانه گندم دیم و آبی می‌باشد. ... em> از طرفی تحقیقات نشان داده که گیاه نخود واکنش خوبی نسبت به آبیاری از خود نشان می‌دهد. ... شاخصهای رشدی جو از قبیل ماده خشک کل، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی در ...

ﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ ﺑﺎ - University of ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﯿﺎه در آﺑﯿﺎري ﺑﻪ. روش ﺗﯿﭗ. اﺳﺘﺎد ... دار (در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ. درﺻﺪ) ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ، ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و وزن ﺻﺪ. داﻧﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آب آﺑﯿﺎري از. 100.

سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه

دسته بندي : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت
سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه

سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه
در این مقاله به این ارتباط وارد شده که آیا عملکرد دانه لوبیا با پارامتر سرعت رشد نسبی میتواند چطور است؟ در حالیکه تحقیقات زیادی درباره ارتباط عملکرد دانه با سایر شاخصها مثل شاخص سطح برگ وغیره موجود است.
چکیده
مقدمه
مواد روشها
نتایج و بحث

دسته بندی:فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 1597 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 5

حجم فایل:376 کیلوبایت

قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
  نام محصول :سرعت رشد نسبی گیاه لوبیا و عملکرد دانه
  شناسه کالا :PR8130
  قیمت :4000 تومان

  محصولات مرتبط

  مقاله انگلیسی روابط آبی و عملکرد دانه گیاه لوبیا

  روابط آبی گیاه,ارتباط محتوای نسبی,مقاله انگلیسی روابط آبی و عملکرد دانه گیاه لوبیا

  مقاله انگلیسی روابط آبی

  و عملکرد دانه گیاه لوبیا دسته بندی : فنی و مهندسی کشاورزی و زراعت مقاله انگلیسی روابط آبی و عملکرد دانه گیاه لوبیا در این مقاله به این پرداخته شده که چطور گیاه لوبیا با بکارگیری چه مکانیزمهایی از روابط آبی در خشکی عملکرد خوبی ارایه داده است چکیده مقدمه مواد وروشها نتایج بحث نتیجه گیری دسته بندی: فنی و مهندسی کشاورزی و زراعت تعداد مشاهده: 1705 مشاهده فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 170 کیلوبایت قیمت: رایگان برای دانلود رایگان فایل روی لینک دانلود کلیک کنید مقاله انگلیسی روابط آبی و عملکرد دانه گیاه لوبیا مقاله انگلیسی روابط آبی و عملکرد دانه گیاه لوبیا.

  پژوهش رشد دانه ها (متن ترجمه شده دکترای کشاورزی)

  رشد دانه ها,مقاله رشد دانه,پژوهش رشد دانه ها (متن ترجمه شده دکترای کشاورزی)

  پژوهش رشد دانه ها

  متن ترجمه شده دکترای کشاورزی دسته بندی : فنی و مهندسی کشاورزی و زراعت دانلود پژوهش رشد دانه ها دکترای کشاورزی متن ترجمه به فارسی این پروژه در قالب word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارایه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: word تعداد صفحات: 127 توضیحات: جنبه های زیست جغرافیایی و تکاملی دوره ی خواب گیاهان یعنی حالتی که دانه زنده است، ولی رشد نمی کند 1 هدف: بررسی ما از خواب و رویش رشد دانه های در مناطق اصلی گیاهی و گیاهان با چرخه های زندگی مخصوص و زیستگاه های ویژه نشان داد که بذرهای بالغ تازه ی گونه های متعدد دوره ی خواب ندارند، در حالی که دانه های.

  بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز (سان سيت)

  پروژه بررسی تراکم در کشاورزی,بررسی,بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز (سان سيت)

  بررسی تراکم روی یک

  رقم لوبیا سبز سان سیت دسته بندی : فنی و مهندسی کشاورزی و زراعت چکیده: لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد به وجود می آید نیام نارس آن را به صورت سبز مصرف می کنند لوبیا سبز جز گیاهان فصل گرم محسوب می شود و نسبت به سرها و یخبندان کاملا حساس است بهترین دما برای رشد 15 -30 درجه سانتی گراد است طرح روی یک رقم لوبیا سان سیت در مزرعه ی دانشگاه درطی مدت 3 ماه انجام می گرفت در ابتدا آماده سازی خاک انجام گرفت لوبیا سبز در.

  پاورپوینت انجماد فلزات ‌و فرآیند رشد دانه

  جزوه آموزشی انجماد فلزات,پاورپوینت انجماد فلزات ‌و فرآیند رشد دانه

  پاورپوینت انجماد فلزات و

  فرآیند رشد دانه دسته بندی : فنی و مهندسی مواد و متالوژی دانلود پاورپوینت انجماد فلزات و فرآیند رشد دانه ۶۴ اسلاید فهرست مطالب: تعریف انجماد مکانیزم جوانه زنی مکانیزم رشدبررسی رفتار انجماد فلزات و آلیاژهای تک فاز تعیین معادلات غلظت مذاب تاثیر پارامترهای مختلف برc1 دسته بندی: فنی و مهندسی مواد و متالوژی تعداد مشاهده: 952 مشاهده فرمت فایل دانلودی: pptx فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 64 حجم فایل: 3,341 کیلوبایت قیمت: 17,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پاورپوینت انجماد فلزات و فرآیند رشد دانه تعریف انجماد - کندو تعریف انجماد مکانیزم جوانه زنی مکانیزم رشدبررسی رفتار انجماد فلزات و آلیاژهای تک.

  دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری

  دانلود, پاورپوینت, مراحل, رشد, گیاه,دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری

  دانلود پاورپوینت مراحل رشد

  گیاه کلزا بصورت تصویری دسته بندی : فنی و مهندسی کشاورزی و زراعت دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا بصورت تصویری که شامل 12 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : powerpoint فهرست تصاویر مراحل رشد گیاه کلزا مرحله سبز شدن لپه ای مرحله دو برگ حقیقی مرحله چهار برگ حقیقی مرحله پنج برگ حقیقی مرحله روزت کامل 8 -6 برگی شروع گلدهی گل اذین در کلزای معمولی b napus گل اذین در کلزای لهستانی b rapa مرحله 90 درصد گلدهی 10 درصد رسیدگی تغییر رنگ دانه در زمان رسیدگی رسیدگی کامل این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و در.

  مرجعsabzfile
  برچسب ها
  4.3/5 (30 امتیاز)
  قیمت :4000تومان
  افزودن به سبد خرید

  آخرین فروشگاه های بروز شده